ÜLDSÄTTED

 1. Veebilehed helenamangfitness.ee ja www.helenamangfitness.com pakuvad treening- ning toitumisjuhiseid.
 2. Teenusepakkujaks on ONLINE FITNESS OÜ (edaspidi nimetatud Teenusepakkuja), registrikood 14453538, aadress: Vähi tn 11-1, Tallinn, 13516, e-post: info@helenamangfitness.com.
 3. Teenusepakkuja ei paku teenuseid piiratud teovõimega isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta täieliku teovõimega täisealine isik (edaspidi nimetatud Kasutaja). Registreerimisega kinnitab Kasutaja eelnimetatud andmete õigsust ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.
 4. Teenusteks on käesolevate tingimuste tähenduses veebilehtedel helenamangfitness.ee ja www.helenamangfitness.com kättesaadavad treening- ning toitumisjuhised, individuaalsed toitumiskavad ning Teenusepakkuja poolt eelnimetatud veebilehtedel avaldatud kirjalikud artiklid, arvamused, hinnangud ja muud teosed, millele tekib autoriõiguse seaduse § 4 kohaselt autoriõigus (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või Teenus). Teenusepakkuja ei paku meditsiiniteenuseid ega tervishoiuteenuseid või Kasutaja tervislikku seisundit puudutavaid arstlikke soovitusi või nõuandeid. Arstlike soovituste ja nõuannete saamiseks peaks Kasutaja pöörduma kvalifitseeritud arsti poole.

TERVISLIK SEISUND

 1. Teenusepakkuja pakub Kasutajale Teenuseid eeldusel, et Kasutaja on terve ja täieliku teovõimega täisealine isik, kellel ei ole diagnoositud ajutist ega püsivat kroonilist haigust. Kasutajaks registreerides kinnitab Kasutaja, et ta on täisealine täieliku teovõimega isik ning oma tervisliku seisundi sobivust Teenuste kasutamiseks. Registreerimisega kinnitab Kasutaja oma tervisliku seisundi vastamist Teenuste kasutamiseks ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.
 2. Teenuseid on keelatud kasutada isikul, kellel esineb äge või krooniline haigus või vigastus, mistõttu tema sooritusvõime on märkimisväärselt piiratud. Juhul kui Kasutaja tervislik seisund on ajutise iseloomuga, kohustub Kasutaja kuni tervisehäire stabiliseerumise või funktsiooni taastumiseni Teenusepakkuja poolt Teenuseid mitte kasutama.
 3. Kasutaja on kohustatud regulaarselt jälgima oma tervislikku seisundit (sealhulgas tervisliku seisundi muutust) iseseisvalt või kasutama selleks vastava eriala spetsialisti abi ning sellest lähtuvalt otsustama Teenuste kasutamise üle.
 4. Teenusepakkuja soovitab enne Teenuste tellimist ja/või Teenuste kasutama asumist konsulteerida ja pidada nõu arstiga. Arstiga/raviarstiga konsulteerimine enne Teenuste kasutama hakkamist on kohustuslik kui Kasutaja põeb ajutist või püsivat haigust või kui Kasutaja on rase või imetav ema.
 5. Tervisliku seisundi halvenemisel või muul moel Kasutaja tervise negatiivsel muutumisel on Kasutaja kohustatud viivitamatult lõpetama Teenuste kasutamise ning pöörduma kvalifitseeritud (eriala)arsti poole.
 6. Kasutajal lasub ainuisikuline vastutus tuvastada enda tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud toitumine ning teha sellele vastav otsus kas tarbida Teenusepakkuja Teenuseid või mitte. Kahtluse korral on Kasutaja kohustatud konsulteerima enne Teenuste kasutamist arstiga.
 7. Teenusepakkuja pakub oma veebilehekülgede vahendusel soovituslikke Teenuseid, mille järgimine on vabatahtlik.
 8. Soovituslikku päevamenüüd koostades ei arvesta Teenusepakkuja Kasutaja individuaalsest tervislikust seisundist tulenevate eripäradega (nt. allergiad, toidutalumatused jms).
 9. Kasutaja mõistab, et Teenuste pakkumisel ei saa Teenusepakkuja kontrollida iga retseptis kasutatava toiduaine sobivust konkreetsele Kasutajale, mistõttu tuleb iga retsepti sobivuse hindamise üle otsustada Kasutajal endal ning Kasutaja enda parimal äranägemisel.
 10. Kasutaja on kohustatud Teenusepakkuja Teenuseid mitte tarbima, kui ettenähtud päevamenüüd ei arvesta tema toiduvälistustega. Kasutaja teeb oma toitumist puudutavad lõplikud otsustused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist. Otsuse langetamisel kohustub Kasutaja lähtuma enda tervislikust seisundist, kehalistest võimetest, varasematest kogemustest ja vajadusel kvalifitseeritud arsti nõuannetest ja soovitustest.

TEENUSTE KASUTAMINE, OSTMINE JA LÕPETAMINE

 1. Teenused on kättesaadavad piiratud liikmete alal Kasutajatele perioodil, mille eest on Kasutaja käesolevates tingimustes sätestatud korras tasunud.
 2. Teenuste eest tasumine toimub kehtiva hinnakirja alusel.
 3. Teenuste hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu ning Teenuste hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Teenusepakkuja ei ole käibemaksukohuslane.
 4. Teenuseid on võimalik tellida tähtajatu ja igakuiselt automaatselt uueneva ettemaksupõhise püsimakselepinguga.
 5. Teenuste tellimisel sõlmivad Kasutaja ja Teenusepakkuja tähtajatu lepingu, mille kohaselt kohustub Kasutaja Teenuste kasutamise eest tasuma Teenusepakkujale tasu vastavalt kehtiva hinnakirjale kuni tellimuse tühistamiseni.
 6. Püsimakse tegemisel tasub Kasutaja Teenuste kasutamise eest etteulatuvalt ühe (1) kalendrikuu ulatuses.
 7. Tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, välja arvatud juhul kui Kasutaja tühistab tellimuse oma kasutajaprofiili kaudu enne käimasoleva tellimusperioodi lõppu.
 8. Peale tellimuse tühistamist säilib ligipääs piiratud liikmete alale kuni ettemakstud perioodi lõpuni.
 9. Teenusepakkuja ei pea Kasutajale tagastama ettemakstud tasusid (välja arvatud käesolevate tingimuste punktis 24 sätestatud juhul).
 10. Kasutajal on õigus teenusest loobuda, taganedes lepingust neljateistkümne (14) päeva jooksul tellimuse tegemist. Kasutajal ei ole kohustust põhjendata lepingust taganemise põhjust. Lepingust taganemiseks tuleb esitada kirjalik taganemisavaldus kontaktaadressile info@helenamangfitness.com. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse Kasutajale 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest.
 11. Teenusepakkujal on ühepoolne õigus muuta kehtivat hinnakirja, avaldades uus hinnakiri veebilehel helenamangfitness.ee ja/või www.helenamangfitness.com. Teenuste hinnad muutuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

VASTUTUS 

 1. Teenusepakkuja vastutab Kasutajale ees üksnes juhul, kui Teenusepakkuja on oma kohustusi rikkunud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

 AUTORIÕIGUSED

 1. Kõik veebilehtedel helenamangfitness.ee ja/või www.helenamangfitness.com esitatud andmed ja materjalid kuuluvad Teenusepakkujale.
 2. Kogu veebilehtedel helenamangfitness.ee ja/või www.helenamangfitness.com avaldatud sisu autori- ja muud omandiõigused kuuluvad Teenusepakkujale ning on kaitstud autoriõigusega. Veebilehtedel sisalduva (tekstid, andmed, retseptid, postitused või muu informatsioon) avaldamine, viitamine, töötlemine või muul viisil reprodutseerimine on lubatud üksnes Teenusepakkuja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loal. Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või eelnimetatud veebilehtedelt väljaspool kättesaadavaks teha Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooni (eelkõige treening- ning toitumisjuhiseid ning individuaalsed toitumiskavad, kuid ka muud veebilehtedel avaldatud informatsiooni).

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 1. Kasutaja teadvustab, et luues endale konto Teenusepakkujale kuuluvas veebikeskkonnas, annab Kasutaja oma nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kasutaja annab oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.
 2. Teenusepakkuja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul.
 3. Teenusepakkuja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni Kasutajal on Teenusepakkujale kuuluvas veebikeskkonnas kasutajakonto või kuni see on vajalik Kasutajale Teenuste osutamiseks.
 4. Teenusepakkuja töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, vanus, kehakaal, pikkus, sugu ja toitumiseelistused. Teenusepakkuja ei salvesta andmeid Kasutaja vanuse, kehakaalu, pikkuse, soo ja toitumiseelistuste kohta vaid nimetatud andmete alusel teostatakse automatiseeritud toiming treening- ning toitumisjuhiste või individuaalse toitumiskava väljapakkumiseks Kasutajale. Lisaks eelnimetatule on Teenusepakkujal võimalik tuvastada Kasutaja IP-aadress ning asukoht.
 5. Kasutaja vastutab avaldatud andmete õigsuse eest. Kasutaja avaldatud andmete kaasajastamine ja õigsus on vajalik Teenuste pakkumiseks Teenusepakkuja poolt.
 6. Kasutajal on õigus igal ajahetkel tutvuda enda kohta kogutud andmetega, teavitades sellest kirjalikult Teenusepakkujat, välja arvatud juhul kui seadus sätestab teisiti.
 7. Teenusepakkuja ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui selleks on olemas Kasutaja kirjalik nõusolek või seadusest tulenev alus.
 8. Teenusepakkuja hoiab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.
 9. Teenusepakkuja jälgib kliendi kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.
 10. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Vastavasisulise avalduse peab Kasutaja esitama kontaktaadressile info@helenamangfitness.com. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

LÕPPSÄTTED

 1. Teenusepakkujal on õigus kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt 10 päeva. Muudetud kasutustingimused jõustuvad 10 päeva pärast peale Kasutajate teavitamist.
 2. Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks seadusega, ei mõjuta selle vastuolu ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.
 3. Veebilehtedel helenamangfitness.ee ja/või www.helenamangfitness.com võib olla viiteid kolmandatele veebilehtedele, mille üle Teenusepakkujal puudub otsene ja kaudne kontroll. Teenusepakkuja ei saa vastutada ega vastuta kolmandate lehekülgede sisu eest (sealhulgas selle sisu tõelevastavuse eest).
 4. Kasutajal on keelatud edastada, müüa või muul mistahes viisil Teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiseid edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 5. Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.
 6. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikud vaidlused püüavad Kasutaja ja Teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
Sulge menüü